Verzuimbeheer

Vanuit zakelijk perspectief, zonder sociale factoren los te laten. Schot Verzuim biedt ondersteuning bij verschillende aspecten binnen verzuimbeheer.

 

Verzuimanalyse

Om onnodig langdurig verzuim voor te zijn en loonsancties door verkeerde acties te voorkomen is een kritische blik op de verzuimdossiers onontbeerlijk. Ik kijk met je mee en beoordeel de dossiers op volledigheid en juistheid. Daarnaast geef ik advies over de haalbaarheid van de gestelde doelen. Doelen die als uitgangspunt dienen voor het verzuimbeheer dat hierop volgt.

 

Reïntegratietoets

Bij langdurig zieke medewerkers wordt door de bedrijfsarts vastgesteld welke werkzaamheden nog wel of niet uitgevoerd kunnen worden. Om de daadwerkelijke haalbaarheid van de bevindingen van de bedrijfsarts te beoordelen wordt een reïntegratietoets uitgevoerd. Uit deze toets zal blijken of de gestelde doelen ook realistisch zijn. Functionele mogelijkheden staan niet in een één-op-één relatie met de daadwerkelijke mogelijkheden. Nader werkplekonderzoek (door een arbeidsdeskundige) zal uitwijzen waar beide partijen het best mee geholpen zijn. Omdat zowel omstandigheden als (fysieke) mogelijkheden aan een continue verandering onderhevig zijn wordt geadviseerd om elke 3 maanden een reïntegratietoets uit te voeren.

 

Begeleiding bij langdurig verzuim

Kom je er intern niet uit? Dan is, om sancties en boetes te voorkomen, de inzet van een case-manager een absolute must. Door een stevige begeleiding en goede voorlichting over alle wettelijke aspecten rondom arbeidsongeschiktheid kan onnodig lang verzuim en instroom in de WIA worden voorkomen. Ik bewaak de vaak complexe verzuimdossiers en ga waar nodig het gesprek met het UWV aan als een bezwaarprocedure onvermijdelijk blijkt. Dat geeft rust en zekerheid voor alle betrokkenen.

 

Wet Verbetering Poortwachter

Een goed re-integratie dossier moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Zo heb je de wettelijke verplichting om alles gedurende de ziekte van de medewerker stipt bij te houden en vast te leggen. Dat start al vanaf dag één van de ziekmelding. Uitgangspunt van deze wet is dat gecontroleerd wordt of werkgever en werknemer alles in het werk hebben gesteld om een WIA te voorkomen en er voor de werknemer geen kansen onbenut zijn gelaten. Is dit niet gebeurd, dan zullen er sancties tegenover staan. Schot Verzuim zal er alles aan doen om dit te vermijden en ervoor zorgen dat aan alle werkgeversverplichtingen voldaan is.

 

Praktische begeleiding

Een prettig werkklimaat kan ervoor zorgen dat werknemers zich minder snel ziek melden. Schot Verzuim is er op de eerste plaats op gericht om de werknemer weer met plezier aan het werk te krijgen. Dit doe ik door het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen. Open, met oprechte interesse en gevoel voor creatieve oplossingen met duurzaam resultaat. Bovenal geloof ik in een praktische benadering waarin voor alle partijen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. En dat is nodig voor een heldere en volledige verslaglegging van het ziekteproces.

Meer weten over wat Schot Verzuim voor jou kan betekenen?
Neem contact met mij op voor een eerste kennismaking.